Chọn file hóa đơn cần kiểm tra Choose file e-invoice to check

Chọn file hóa đơn Choose file : (*)
Lưu ý: Chỉ chọn file có phần mở rộng '.xml' hoặc '.zip'.
Please choose file with extension '.xml' hoặc '.zip' only.
Mã Kiểm tra/Captcha: (*)
© 2017 by Häfele Vietnam LLC